EĞİTİM-ÖĞRETİM ve SINAV YÖNERGESİ

KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM ve SINAV YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu yönergenin amacı, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde, Diş Hekimi unvanı almak üzere eğitim-öğretim gören öğrencilerin kayıt, eğitim-öğretim, sınav, değerlendirme, diploma, izin, kayıt silme, danışmanlık ve diğer işlemleri ile ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu yönerge, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde öğrenci kabulü, kayıt, eğitim-öğretim programlarının düzenlenmesi, sınav, ölçme ve değerlendirme, diploma ve ayrılma işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14, 44 ve 46’ncı maddelerine ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne dayanarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 –  (1) Bu yönergede geçen;

a) Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO): genel akademik başarı not ortalamasını,

b) Ağırlıklı yarıyıl not ortalaması (AYNO): Yarıyıl akademik başarı not ortalamasını,

c) Akademik Yıl: Eğitim-Öğretim Koordinatörlüğü ve Fakülte Kurulu tarafından önerilip, Senato tarafından onaylanan eğitim-öğretimin başlayıp bitmesi arasındaki süreyi,

d) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin bir yükseköğretim kurumundan diğerine transfer edilmelerini sağlayan sistemi,

e) Anabilim Dalı Kurulu: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ilgili Anabilim Dalı Kurulu’nu,

f) Danışman: Öğrenciye eğitim-öğretim ders alma işlemleri vb. konularda yardımcı olması için görevlendirilmiş öğretim elemanını,

g) Dekan: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı’nı,

h) Fakülte: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ni,

ı) Fakülte Kurulu: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Fakülte Kurulu’nu,

i) Fakülte Yönetim Kurulu: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yönetim Kurulu’nu,

j) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nı,

k) Öğrenci İşleri Birimi: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin öğrenci işlerinden sorumlu birimini,

l) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ni,

m) Rektör: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü’nü,

n)Senato: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Senatosu’nu,

o)Üniversite Yönetim Kurulu: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yönetim Kurulu’nu,

ö)Üniversite: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ni,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim ile İlgili Esaslar

Eğitim-Öğretim Yılı

MADDE 5 – (1) Fakültede eğitim-öğretim; fakülte kurulunun kararlaştırdığı ve senatonun onayladığı akademik takvime göre yürütülür; ancak klinik uygulamalar gerekli görüldüğü durumlarda daha önce başlatılıp daha geç bitirilebilir.

Eğitim-Öğretim Türleri

MADDE 6 – (1) Fakültede yıl ve dönem esasına göre örgün eğitim uygulanır ve sınıf geçme sistemi ile eğitim yapılır. Devam zorunludur. Üniversitenin belirleyeceği koşullarda ve derslerde uzaktan eğitim yapılabilir.

Eğitim-Öğretim Dönemleri

MADDE 7 – (1) Eğitim-öğretim dönemleri, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Bir yarıyıl en az 70 (yetmiş) eğitim-öğretim günüdür (en az 14 hafta). Yarıyıl/ yıl sonunda uygulanan final sınavları ile bütünleme sınavları bu sürenin dışındadır. Klinik uygulama programları, akademik takvimin eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili süresini aşabilir. Gerekli hallerde fakülte yönetim kurulu kararı ile cumartesi ve/veya pazar günleri de ders ve/veya sınav yapılabilir.

(2) Fakülte Kurulu, bir sonraki yıla ait eğitim-öğretim programları ile akademik takvim önerisini, her yıl bir sonraki eğitim-öğretim yılı başlangıcında senatonun onayına sunar. Senato tarafından onaylanan programlar ve akademik takvim ilan edilir.

Eğitim-Öğretim Süresi ve Dili

MADDE 8 (1) Fakültede eğitim-öğretim süresi beş yıldır. Beş yıllık eğitim-öğretim süresini başarı ile tamamlayanlara “Diş Hekimliği Diploması” verilir. Öğrenciler beş yıllık normal eğitim-öğretim süresini kayıt yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın en fazla sekiz yılda tamamlamak zorundadır.

(2) Diş Hekimliği Fakültesi’nde beş yıllık bir eğitim-öğretim programı iki eğitim-öğretim diliminde gerçekleştirilir.

a) Temel Diş Hekimliği Bilimleri Eğitimi: İki yıl sürelidir.

b) Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Eğitimi: Temel diş hekimliği bilimleri eğitimi tamamlandıktan sonra, en az üç yıllık bir programı kapsayan eğitim-öğretim dilimidir. Bu dilimdeki ders, klinik ve laboratuvar uygulamalarının tümünü başarıyla tamamlayanlar, “Diş Hekimliği Diploması” almaya hak kazanır.

(3) Diş Hekimliği Fakültesi’nde eğitim dili Türkçe’dir; ancak senato kararı ile eğitim-öğretim programlarındaki dersler yabancı dilde verilebilir.

Öğrenci Danışmanlığı

MADDE 9 (1) Her öğrenci için dekanlık tarafından önerilen ve yönetim kurulunca kabul edilen bir danışman görevlendirilir. Danışman; öğrenciyi izleme, öğrencinin her yarıyılda alacağı zorunlu ve seçmeli derslerin seçiminde yönlendirici olma ve ders kayıtlarının kurallara uygun olarak yapılmasını sağlamak ile görevlidir.

 

Ön Şart

MADDE 10 (1) Fakültede sınıf geçme sistemi uygulanır. Sınıfını geçemeyen öğrenci bir üst sınıfa devam edemez ve sadece başarısız olduğu dersi/ dersleri tekrar eder.

(2) Birinci sınıfta, Yükseköğretim Kurulu’nun 2547 sayılı kanunun 5. maddesi gereği zorunlu tutulan ve uzaktan eğitimle alınan derslerden başarılı olamayan öğrenci, bir üst sınıfa devam edebilir. Öğrenci, başarısız olduğu söz konusu dersi/ dersleri mezun oluncaya kadar başarmak zorundadır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenci Kayıt İşlemleri

Fakülteye Giriş ve Kayıt Şartları

MADDE 11 (1) Kayıtla ilgili işlemlerden öğrenci sorumludur. Kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Birimi tarafından yürütülür.

(2) Fakülteye kayıt, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek esaslara uygun olarak yapılır. Fakülteye kayıt hakkı kazanan adayların kayıt için şahsen başvurmaları gerekir. Posta ile başvuru kabul edilmez. Adaylar, istenen belgelerle, şahsen veya mazeret durumunda noter tarafından düzenlenen vekâletname ile tayin edilen vekil aracılığı ile kesin kaydını yaptırır. Kayıt için istenilen belgelerin aslı veya üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Eksik belge ile kayıt yapılamaz. Süresi içinde kesin kaydını yaptıramayan aday hakkını kaybeder. Kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya ÖSYM sınavlarında sahtecilik yaptığı belirlenenlerin kayıtları iptal edilir ve haklarında yasal işlemler başlatılır.

(3) Fakülteye kabul edilecek öğrencinin bedenen ve ruhen mesleğini icra etmesine engel bir durumunun olmaması gerekir. Bu durum kayıt sırasında sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmelidir. Bu koşulun, aday öğrencilere ÖSYM tarafından sınava başvuru sırasında uygun şekilde duyurulması sağlanır.

(4) Yabancı uyruklu öğrenci kabulü ile ilgili esaslar ilgili mevzuat hükümleri, senato ve fakülte yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

Öğrenci Statüsü

MADDE 12 (1) Fakülteye, sadece tam zamanlı öğrenci kabul edilir. Fakültede derslere dinleyici öğrenci kabul edilmez.

Öğrenci Katkı Payı/ Öğrenim Ücreti

MADDE 13 (1) Her eğitim-öğretim yılında, katkı payını ödemekle yükümlü öğrenciler 2547 sayılı Kanunu’nun 46. maddesi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca belirlenen miktarlarda katkı payını/ öğrenim ücretini akademik takvimde belirlenen sürede ödemekle yükümlüdür. Katkı payını/ öğrenim ücretini ödemekle yükümlü öğrenci süresi içinde ödemezse, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Kayıt Yenileme

MADDE 14 (1) Her öğrenci, akademik takvime göre her dönem başında 2547 Sayılı Kanunu’nun 46. maddesi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca ödemekle yükümlü ise katkı payı ödeyerek kaydını yenilemek zorundadır. Belirtilen sürede kaydını yenilemeyen öğrenci, o dönemde derslere ve sınavlara giremez. Kayıt yenilemesi yapılmayan dönem, bu yönergeye göre belirtilen toplam öğretim süresinden sayılır. Öğrenci, fakülte yönetim kurulunca kabul edilmiş ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haklı ve Geçerli Nedenler Yönergesi’ne dayanan geçerli bir mazereti yoksa kaydını bizzat yenilemek zorunda olup, kayıt işlemlerinin yürütülmesinden sorumludur. Ders kayıtları öğrencinin sorumluluğunda olmakla birlikte, bu kayıtların geçerli olabilmesi için ders kayıtlarını danışmanının onaylaması gerekir.

(2) Mazereti sebebiyle kaydını belirlenen süre içinde yenilemeyen öğrenci, mazereti fakülte yönetim kurulunca kabul edildiği takdirde, akademik takvimde belirlenen ek süre içinde kaydını yenileyebilir. Kaydını yenilemeyen öğrenciler, derslere, klinik uygulamalara ve sınavlara giremez. Girdiği takdirde sınavları geçersiz sayılır. Kaybedilen bu süre, sekiz yıllık azami eğitim-öğretim süresinden sayılır. Belirlenen ek süre içerisinde de kaydını yenilemeyen öğrenci, izleyen dönem başında o dersin kaydını yenilemek zorundadır. 

(3) Ders kaydını yaptırmayan, sadece katkı payı ve öğrenim giderlerini yatırmış öğrenci kayıt yenilemiş sayılmaz.

(4) Program haftası veya ekle-sil haftasında kaydını yaptıran öğrenciler, ekle-sil haftasının bitimini izleyen on beş gün içinde yönetim kurulu kararı ile danışmanıyla birlikte ders kaydı veya ders silme işlemi yapabilir. Ekle-sil haftasından sonra hiçbir şekilde ders değişikliği yapılamaz. Öğrenciler kayıt yenileme işleminin tümünden sorumlu olup, kayıtlarını kendileri yenilemek zorundadır. Belirlenen ders kayıt süresinde kaydını yaptıramayan öğrencilerin mazeretine ilişkin başvuruları, eğitim-öğretim döneminin ilk haftası içinde kabul edilir. Mazereti fakülte yönetim kurulunca kabul edilen öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri, öğrenci işleri birimi tarafından tamamlanır.

(5) Öğrenciler bir eğitim-öğretim yılında zorunlu ve seçmeli dersler dahil olmak üzere en az 60 AKTS kredilik ders kaydı yaptırır. Beş yıllık diş hekimliği lisans eğitim programı süresince bir öğrencinin almak ve başarmak zorunda olduğu toplam ders kredisi en az 300 AKTS’dir.

(6) Her yarıyıl açılacak olan seçmeli dersler, ilgili yarıyılın başında ilan edilir. Seçmeli dersi yeniden alma durumunda kalan öğrenci bu dersin yerine açılan başka bir seçmeli dersi alabilir.

(7) Klinik uygulamalarda 4. ve 5. sınıf öğrencilerine anabilim dalı tarafından önerilen uygulamalar her bir anabilim dalı kurulu tarafından belirlenir ve fakülte kurulu onayına sunulur.

Yatay Geç

MADDE 15 (1) Öğrenci yatay geçişleri,“Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri ve senato tarafından alınan kararlar çerçevesinde belirlenir. Öğrencinin kabulüne dair en son karar fakülte yönetim kurulu tarafından verilir.

 (2) Kurumlar arası yatay geçişte müfredat uyumsuzluğu olan öğrencilerin yatay geçiş başvuru değerlendirmeleri reddedilir. Kurumlar arası yatay geçişte başvurular değerlendirilirken, öğrencinin Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi’nde yükseköğretim programlarına yerleştirmede kullanılan puanının %70’i ve okul başarı ortalamasının %30’u toplanarak elde edilen puan değerlendirme sıralamasında esas alınır.

(3) Kurumlar arası yatay geçişe başvuran öğrencinin eğitim-öğretim dönemleri içerisinde sınıf tekrarı yapmamış olması koşulu aranır.

(4) Eksik ve tasnif edilmiş veya sahte belge beyan eden öğrencinin başvurusu değerlendirmeye alınmaz. Başvurular şahsen veya noter onaylı vekaletname ile yapılır.

Ders İntibak/ Muafiyet İşlemleri

MADDE 16 –(1)

(1) Fakülteye ilk kez kayıt yaptıran ve daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumunda eğitim almış öğrenciler; almış ve başarmış oldukları dersler için, muaf olmak isteğiyle muafiyet talebini Dekanlığa yazılı dilekçe ile başvurur. Öğrenciler her eğitim-öğretim yarıyılının başlamasından itibaren, ders kayıt döneminde ekle-sil haftasından önce dilekçe, 100’lük not sistemini içeren transkript ve ilgili derslerin ayrıntılı içeriğini gösterir belgeler ile muafiyete başvurur. Konu, başvuruyu takiben bir hafta içinde intibak/ muafiyet komisyonu tarafından değerlendirilir ve daha sonra fakülte yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Fakülte yönetim kurulu ve fakülte intibak/muafiyet komisyonu, öğrencinin yarıyıllardan hangisine intibak ettirileceğini belirler. Programın kalan dersleri, kalan yarıyıl/ yıllarda başarı ile bitirilmek zorundadır. Öğrencilerin ortalama hesaplamalarında intibak ettirildikleri sınıftaki eş değerli dersin AKTS kredisi esas alınır.

(2) Her eğitim-öğretim yılının başlamasından itibaren üniversitenin belirlediği bir tarihte yeni kaydolan öğrenciler için ilgili birimler tarafından yabancı dil muafiyet sınavı yapılır. Bu sınavda mutlak değerlendirme yöntemine göre 100 üzerinden en az 60 (CC) başarı notu alan öğrenciler bu dersten muaf sayılır. Kaydını muafiyet sınavından sonra yaptıran öğrenciler muafiyet hakkından yararlanamaz.

Kayıt Dondurma

MADDE 17 (1) Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haklı ve Geçerli Nedenler Yönergesi’ne dayalı bir mazereti nedeniyle eğitim-öğretimine ara vermek zorunda kalan öğrencilerin, mazeretini belgelendirmesi ve yönetim kurulunun kabul etmesi durumunda kaydı dondurulabilir. Kayıt dondurma süresi eğitim-öğretim yıl başlangıcı ile yıl sonundaki tüm sınavların sona erdiği tarihleri kapsar. Kaydı dondurulan öğrenci bu süreler içerisinde öğrenimine devam edemez; öğrencilik haklarından faydalanamaz ve bu süreler eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

Kayıt Silme veya Sildirme

MADDE 18 (1) Aşağıda sayılan hallerde, ilgili birim yönetim kurulu kararıyla öğrencinin üniversite ile ilişiği kesilir:

a) Öğrencinin kayıt sırasında sahte ve/ veya gerçeğe aykırı belge verdiğinin anlaşılması,

b)‘Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönergeyi’ hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması,

c) Açık öğretim fakültesi hariç, başka bir yükseköğretim programına kayıtlı olması,

(2) Öğrencinin kendi yazılı isteği ile kaydını sildirmek istemesi durumunda yönetim kurulu kararı aranmaksızın ilişiği kesilir.

Öğrenci Değişim Programı

MADDE 19 (1) Yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerle yapılacak değişim programları ile Avrupa Birliği eğitim ve gençlik programları, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Dersler, Ders Programı, Ders Yükü, Ders Tekrarı, Pratik Uygulama Eğitimi ve Telafi, Klinik Uygulama Eğitimi  ve İlgili Hükümler

Dersler

MADDE 20 – (1) Dersler; zorunlu ve seçmeli dersler olmak üzere eğitim-öğretim programlarında yer alır.

(2) Zorunlu dersler, fakülte eğitim-öğretim programında yer alan ve öğrencinin mezun olabilmesi için alıp başarılı olması gereken derslerdir. AGNO hesaplamasında katkı sağlar. Bu dersler de, ortak zorunlu dersler ve mesleki zorunlu dersler olmak üzere iki gruba ayrılır.

a) Ortak zorunlu dersler: 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 5 inci maddesinin (i) bendinde yer alan; Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ve İngilizce dersleri olup, her biri en az iki yarıyıl süreyle haftada 2 saatlik teorik ders olacak şekilde planlanır.

b) Mesleki zorunlu dersler: Ortak zorunlu dersler hariç olmak üzere, fakülteye kayıtlı bütün öğrencilerin almak zorunda oldukları derslerdir.

(3) Seçmeli dersler; öğrencinin belirli ders grupları içinden seçerek almak durumunda olduğu derslerdir. Seçmeli dersler; “Mesleki Seçmeli Dersler” ve “Genel Seçmeli Dersler” şeklinde olabilir. Genel seçmeli dersler Diş Hekimliği Fakültesi dışındaki birimlerden de alınabilir. Her yarıyılda kaç kredilik seçmeli ders alınacağı Fakülte Kurulu tarafından belirlenerek, eğitim–öğretim planlarında gösterilir. Seçmeli dersler, tek tek veya belirlenmiş ders grupları halinde açılabilir.

(4)  Ön şart ve Ön şartlı dersler: Bir derse kayıt yaptırabilmek için, bazı ders veya derslerden başarılı olma şartı aranabilir. Bir derse kaydolunması için başarılmış olması şartı aranan derse “ön şart dersi”, kaydolunması bir ön şart dersin başarılmasına bağlı olan derse ise “ön şartlı ders” denir. Ön şartlı dersler ve ön şart dersleri, ders sorumlularının önerisi üzerine Fakülte Kurulu tarafından belirlenir ve Senato’da onaylanır.

  1. Öğrencinin laboratuvar ve klinik uygulaması olan her bir eğitim-öğretim yılı için ‘İş Sağlığı ve Güvenliği’ dersini başarıyla tamamlaması ve/veya geçerliliği olan ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası’ temin etmesi zorunludur.

b) Yabancı uyruklu öğrenciler 121111112 kodlu Akademik Türkçe dersini almak ve başarmak zorundadır.

Ders Programı

MADDE 21 – (1) Fakülteye ait derslerin teorik, pratik ders programları, fakültenin ve üniversitenin ilgili birim ve kurullarının onayı ile uygulanır.

(2) Her anabilim dalı müfredattaki ders programlarına uygun olarak hazırlayacakları konu başlığı ve görevli öğretim elemanının adını gösterir bir çizelgeyi fakülte kurul kararıyla öğrenci işleri daire başkanlığına, eğitim-öğretim yılı başlamadan önce teslim eder.

(3) Her yarıyıl açılacak olan seçmeli dersler de ilgili yarıyılın başında ilan edilir.

(4) Klinik uygulamalarda 4. ve 5. sınıf öğrencilerine anabilim dalı kurulu tarafından önerilen uygulamalar ve klinik uygulama barajları fakülte kurulu tarafından onaylanır.

Ders Yükü

MADDE 22 – (1) Eğitim-öğretim çalışmalarının değerlendirilmesi AKTS esasına göre yapılır. AKTS hesaplanmasında öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik ve/veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri göz önünde bulundurularak öğrenci iş yükü esas alınır. Öğrenci iş yükü, ders saatlerinin yanı sıra laboratuvar, klinik çalışması, ödev, uygulama, proje, seminer, sunum, sınava hazırlık, sınav, klinik uygulama gibi eğitim-öğretim etkinliklerinde harcanan bütün zamanı ifade eder.

Ders Tekrarı

MADDE 23 – (1) Herhangi bir mesleki zorunlu dersten başarısız olan öğrenci yönerge şartlarını yerine getirmek üzere o derse tekrar kaydolur. Öğrenci, her ne sebeple olursa olsun sınavına girmediği veya girip de başarılı olamadığı dersi tekrarlamak zorundadır. Bu durumda öğrenci, kayıt, devam, ara sınav ve varsa pratik/klinik uygulama şartlarını yerine getirerek ders yılını tekrar eder.

(2) Ortak zorunlu derslerden (Türk Dili, Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil) devam koşulunu yerine getiren öğrenci, Türk Dili ile Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi derslerinden başarısız olması durumunda yalnızca sınavlarına girerek mezun olana kadar bu dersleri başarmak zorundadır.

(3) Bütünleme sınav dönemine kadar klinik uygulama ödevlerini eksiksiz ve başarılı olarak tamamlayamayan ve sınav hakkı elde edemeyen 4. ve 5. sınıf öğrencileri, azami eğitim-öğretim süresini aşmamak kaydıyla takip eden eğitim-öğretim yılında ilk klinik uygulama grubuna intibakları yapılır. Bu öğrenciler, yeni dönemde tekrar ettikleri klinik uygulamaların ilgili olduğu dersin varsa teorik ders, ara sınav ve final sınavlarına girmek zorundadır. Klinik uygulamalarını başarı ile tamamlayan öğrenciler, final sınavı hakkı elde eder.

Pratik Uygulama Eğitimi ve Telafi 

MADDE 24 – (1) Laboratuvar/ pratik uygulamaların içeriği ve tamamlanması gereken asgari uygulama sayıları ilgili anabilim dalı tarafından belirlenir ve eğitim-öğretim yılı başında öğrencilere duyurulur.

(2) Laboratuvar ve pratik uygulamalardan oluşan preklinik eğitimi (1., 2. ve 3. sınıflar), hasta tedavisine yönelik alt yapıyı oluşturmak amacıyla öğrenciye derslikte teorik ve laboratuvar ortamında pratik verilmesi gereken eğitim-öğretim programını kapsar. Mesleki dersler ve temel tıp bilimleri kapsamında yer alan teorik konular ile bağlantılı bilginin kullanıldığı, problemin tanımlandığı, el becerileri ve işlem yeteneklerinin geliştirildiği, gözlem veya soyut algılamalar sonucu zihinde oluşan soruların somutlaştırılarak bu konuların anlaşılmasını kolaylaştıran ve beceri kazandırmaya yönelik klinik öncesi mesleki simülasyon sistemleriyle yürütülen uygulamalı eğitimi içermektedir.

a) 1., 2. ve 3. sınıflarda, laboratuvar/pratik uygulaması olan derslerde, öğrencilerin yarıyıl/ yıl sonu sınavlarına girme hakkı elde edebilmeleri için ilgili dersin laboratuvar/ pratik uygulamalarında aranan asgari koşulları, verilen sürede tamamlayarak yerine getirmiş olmaları ve uygulamalarını/ödevlerini teslim etmeleri zorunludur.

b) Laboratuvar/ pratik çalışmasını süresinde tamamlayamayan öğrenciye eksik kalan laboratuvar/ pratik uygulamalarını tamamlaması için telafi süresi verilir. Telafi süresi, laboratuvar/ pratik çalışmanın sonunda, eğitim-öğretim yılı sonunda ya da normal eğitim-öğretim süresi ile birleşik olarak verilir. Telafi süresinin ne şekilde verileceği ilgili anabilim dalı kurul kararı ile belirlenir ve öğrencilere duyurulur. Öğrencinin eksik kalan uygulamaları final sınav tarihine kadar telafi süresinde tamamlaması halinde kendisine final sınavına girme hakkı verilir. Telafilerini final sınavına kadar tamamlayamayan öğrenciye bütünleme sınavına kadar uygulamalarını tamamlaması için anabilim dalı kurulu teklifi ve dekanlığın uygun görmesi şartı ile bütünleme hakkı verilir. Laboratuvar/ pratik çalışmasını verilen telafi süresinde de tamamlayamayan ve sonucunda bütünleme hakkı kazanamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır ve dersi gelecek eğitim-öğretim yılında tekrar eder.

c) 1., 2. ve 3. sınıflarda laboratuvar/ pratik uygulaması olan derslerin ara sınav ve yarıyıl/ yıl sonu sınavlarında pratik sınav yapılıp yapılmayacağı, yapıldığı takdirde laboratuvar/ pratik uygulama ve teorik sınav notlarının sınav sonucuna katkı oranları eğitim-öğretim yılı başında, ilgili anabilim dalı tarafından belirlenerek öğrencilere ilan edilir.

 (3) Öğrenciler, 3. sınıfın bahar döneminde, ilk üç yılda edindikleri bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını klinik uygulamaya nasıl aktaracağını diş hekimliği fakültesi anabilim dalları kliniklerinde gözlemlemek ve kliniğe hazırlık amacıyla öğretim elemanları rehberliğinde basit uygulamalara katılarak klinik gözlem yapmaktadır.

a) 3. sınıf öğrencileri; bahar yarıyılında klinik bilimlerde mevcut olan anabilim dallarının her birinde rotasyon ile haftada en az 8 ders saati olmak üzere, 2 haftalık süre ile gözlemci öğrenci statüsünde pratik/ klinik uygulama yapar. Bu uygulamada, öğrenciler ilgili anabilim dalı tarafından belirlenen pratik/ klinik çalışmaları yapar.  3. sınıf klinik gözlem dersinin süresi, Eğitim Öğretim Koordinatörlüğü tarafından düzenlenir.

Klinik Uygulama Eğitimi

MADDE 25 – (1) Diş Hekimliği Fakültesi’nde 3. Sınıf bahar dönemi, 4. ve 5. sınıflar klinik ders yılıdır. Klinik ders uygulamalarının içeriği, sayısı, zorunluluğu ve değerlendirme ölçütleri eğitim-öğretim yılı başında ders bilgi paketi formlarında ilan edilir.

(2) Klinik uygulamalı eğitim (4. ve 5. sınıf), anabilim dalları temelinde ayrılmış, önceden belirlenmiş sürelerde klinikte hasta üzerindeki uygulamalı tedavi işlemlerini kapsar. 4. ve 5. sınıfta tüm klinik bilimlerin anabilim dallarının klinik/ pratik uygulamaları gruplar halinde dönüşümlü olarak klinikte yapılır. 4. ve 5. sınıfların klinik uygulama süreleri ve takvimi, eğitim-öğretim yılı başında Eğitim Öğretim Koordinatörlüğü’nün önerisiyle Fakülte Yönetim Kurulu’nun onayıyla belirlenir. 4. ve 5. sınıf öğrencilerin yapmakla sorumlu oldukları çalışmalar, ilgili anabilim dalı başkanlıklarınca eğitim-öğretim yılı başında iki hafta içinde ilan edilir.

(3) 4. sınıf klinik uygulama süreleri; bir eğitim-öğretim yılında klinik birimlerde mevcut olan anabilim dallarının her birinde rotasyon  ile en az 16 yarım iş günü olmak üzere yapılır.

(4) 5. sınıf klinik uygulamalar ve süreleri bir eğitim-öğretim yılında klinik birimlerde mevcut olan anabilim dallarının her birinde rotasyon ile 16-32 yarım iş günü olmak üzere aşağıdaki tablo esas alınarak yapılır.

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

En az 32 yarım iş günü

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

En az 16 yarım iş günü

Endodonti

En az 16 yarım iş günü

Ortodonti

En az 16 yarım iş günü

Pedodonti

En az 16 yarım iş günü

Periodontoloji

En az 16 yarım iş günü

Protetik Diş Tedavisi

En az 32 yarım iş günü

Restoratif Diş Tedavisi

En az 16 yarım iş günü

 

 

(5) Klinik uygulamalı derslerde ara sınav ve tüm klinik bilgilerden sorumlu olunan final sınavı uygulanır. Sınavlar pratik ve/veya teorik olarak yapılır. Öğrenciler, final sınavına girebilmek için devam etmekte oldukları sınıflarına göre yapmakla yükümlü oldukları pratik veya klinik uygulama (klinik uygulama ve gözlemci öğrenci) çalışmalarını ilan edilen grup ve tarihlerde yapmak, belirtilen sayı ve türdeki uygulamalarını eksiksiz ve başarılı olarak tamamlamak zorundadır.

(6) 4. sınıfta belirlenen asgari klinik/ pratik uygulama sayısını dersin verildiği eğitim-öğretim döneminde, belirlenen sürede tamamlayamayan öğrenci final sınavına giremez ve eksik olan klinik/ pratik uygulamalarını tamamlaması için bütünleme sınav tarihinden önce anabilim dalı başkanlıklarının teklifi ve dekanlığın onayıyla belirlenecek tarihlerde telafi süresi verilebilir. Bu sürede klinik/ pratik uygulamalarını başarıyla tamamlayan 4. sınıf öğrencisi bütünleme sınavına girme hakkı kazanır.

a) Verilen telafi süresinde de klinik/ pratik uygulamalarını başarıyla tamamlayamayan 4. sınıf öğrencisi başarısız sayılır ve o klinik/ pratik uygulamayı ve teorik dersini bir sonraki eğitim-öğretim yılında tekrar eder.

b) Telafi süresi verilmediği durumlarda öğrenci başarısız sayılır ve o klinik/ pratik uygulamayı ve teorik dersini bir sonraki eğitim-öğretim yılında tekrar eder.

(7) 5. sınıfta belirlenen asgari klinik/ pratik uygulama sayısını eğitim-öğretim döneminde klinik uygulama süresi içinde belirlenen sürede tamamlayamayan öğrenci staj sonu sınavına giremez.

a) Öğrenciye eksik olan klinik/ pratik uygulamalarını tamamlaması için bütünleme sınav tarihinden önce anabilim dalı başkanlıklarının teklifi ve dekanlığın onayıyla belirlenecek tarihlerde telafi süresi verilebilir. Öğrencinin, eksik kalan uygulamalarını bütünleme sınav tarihine kadar tamamlaması gerekir.

b) 5. sınıfta staj sonu sınavına girme şartlarını yerine getiren öğrenci önce staj sonu pratik sınavına alınır. Staj sonu pratik sınavında başarılı olan öğrenci, sözlü ve/veya yazılıdan oluşan  teorik sınavına girme hakkı kazanır. Sözlü sınavda ilgili anabilim dalı öğretim üyelerinden 3 kişilik bir sınav komisyonu oluşturulmalıdır.

c) Staj sonu pratik sınavında başarılı olamayan öğrenci staj sonu teorik sınavına giremez ve bütünleme sınavına kalır.

d) Staj sonu pratik sınavda başarılı olup teorik sınavında başarılı olamayan öğrencilerin staj sonu pratik sınavdaki başarısı saklı kalır ve bütünlemede sadece teorik sınavına girer.

e) Bütünlemede teorik ve pratik sınavdan tekrar başarısız olan öğrenci gelecek eğitim-öğretim yılında klinik uygulamayı tekrar eder.

(8) 3. ve 4. sınıf öğrencileri başarılı oldukları ve ön koşullarını sağladıkları klinik uygulaması olan derslerin bir sonraki eğitim yılına ait klinik uygulama puanlarını yaz tatilinde ilgili anabilim dalının uygun görmesi durumunda yapabilir. Yaptıkları çalışmaların değerlendirilmesi ilgili anabilim dalları tarafından yapılır. Bu çalışmalar ders bilgi paketi formlarında belirtilen klinik/ pratik uygulama miktarının % 50’sini geçemez.

(9) Diş Hekimliği Fakültesi’nde teorik ve klinik/ pratik bütünlük bulunduğundan ERASMUS  ve diğer değişim programları hariç fakülte dışında herhangi bir kurumda klinik/ pratik uygulamalı ders ve klinik ders uygulaması yapılması kabul edilmez.

Eğitim Öğretim Programı

MADDE 26 – (1) Eğitim-öğretim programı, fakülte kurulunun kararı ve senatonun onayı ile yürürlüğe girer.

(2) Eğitim-öğretim programı, program bilgi paketi ve ders bilgi paketinden oluşur:

a) Program bilgi paketinde; program hakkında genel bilgi, diploma programına ait genel hükümler, kazanılan derece, öğrenim düzeyi, kayıt kabul koşulları, programın amacı, programda okutulacak derslerin yarıyıllara göre listesi, yarıyıl/yılı, kodu, seçmeli ve zorunlu olma durumu, program yeterlilikleri, mezunların mesleki profili, öğretim programının yapısı, sınavlar, değerlendirme ve notlandırma, mezuniyet koşulları, eğitim türü, program sorumlusu ve benzeri konulara ilişkin bilgiler yer alır.

b) Ders bilgi paketinde; dersin ön koşulu, dili, türü, verilme şekli, öğrenme ve öğretme teknikleri, sorumluları, amacı, öğrenme çıktıları, içeriği, kaynaklar, haftalara göre işlenecek konular, değerlendirme sistemi, AKTS tablosu ve dersin program yeterliliklerine katkısını belirten tablolar bulunur.

(3) Diş Hekimliği Eğitim-Öğretim Programı başarı ile tamamlanmış en az 300 AKTS den oluşur.

Devam Mecburiyeti

MADDE 27 – (1) Preklinik laboratuvar çalışmaları, tartışma, seminer, alan, klinik çalışmalar ve teorik derslere devam zorunludur. Derslerde yoklama yapılır. Mazeretlerinden dolayı teorik saatlerin % 30’undan, gözlem/ klinik/ pratik saatlerin % 20’sinden fazlasına katılmayan öğrenci o dersin final ve bütünleme sınavına alınmaz. Derse devam durumları ilgili ders sorumlusu tarafından takip edilir ve devamsızlıkları nedeniyle sınava girme hakkı kazanamayanların listesi, final sınavından önceki hafta içerisinde ilgili dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından  ilan edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sınıf Geçme, Sınavlar, Not Hesaplamaları

Sınıf Geçme

MADDE 28 – (1) Fakültede eğitim-öğretim sınıf geçme esasına göre yapılır. Kaydını yenileyen öğrenci o yıl programının derslerine kaydolmuş sayılır. Öğrenci, o yıla ait derslerin birinden (uzaktan eğitimle alınan dersler hariç) başarısız olursa, ertesi yıl bir üst sınıftan ders alamaz. Öğrenci sadece başarısız olduğu dersi/ dersleri tekrarlar; ancak bunları başardıktan sonra üst sınıfa geçer.

Sınavlar

MADDE 29 – (1) Öğrencilerin bilgi ve becerilerinin ölçüldüğü sınavlar; ara sınav, final sınavı, staj sonu sınavı, bütünleme sınavı, mazeret sınavı ve mezuniyet sınavlarıdır. Sınav programı öğrenci işleri birimi tarafından ilan edilir.

(2) Sınavlar dersi veren öğretim elemanı tarafından yapılır. Uzaktan eğitim derslerinin sınavları için fakülte yönetim kurulu, sınavların başka öğretim elemanları tarafından yapılmasına karar verebilir. Dini ve milli bayramlar dışında cumartesi ve pazar günleri de sınav takvimine dahil edilebilir. Aynı gün içinde birden fazla sınav yapılabilir. Final sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 10 (on) iş günü içinde bilgi sistemine girilerek öğrencilere duyurulur ve not onay formları ilgili birime teslim edilir.

 (3) Sınavlar test, test-yazılı, yazılı, sözlü, uygulamalı veya yazılı-sözlü, yazılı-uygulamalı, yazılı-sözlü-uygulamalı olarak yapılabilir. Sınavların sözlü olarak yapılması durumunda ilgili anabilim dalı öğretim üyelerinden 3 kişilik bir sınav komisyonu oluşturulmalıdır. Anabilim dalında yeterli öğretim üyesinin olmadığı durumlarda yakın anabilim dallarından öğretim üyeleri sınav komisyonuna alınabilir.

(4) Ara sınav ilgili eğitim-öğretim programında öngörülen derslerin yarıyıl/yıl içinde yapılan sınavıdır. Her ders için her yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Bu sınav dışında, başarı notuna esas olmak üzere, kısa süreli sınavlar, öğrencinin becerilerine dayanan uygulamalar, ödevler, projeler, seminerler, sunumlar ve benzeri dönem içi çalışmalar yapılabilir. Bu çalışmaların başarı notuna katkı oranları, ilgili anabilim dalı kurul kararı ile belirlenir.

 (5) Final sınavı, öğrencinin yarıyıl/ yıl sonunda gireceği ilgili yılın bütün ders içeriğini kapsayan sınavdır. Bir dersin final sınavına girebilmek için derse devam zorunluluğunu yerine getirmek, teorik, pratik/ klinik uygulaması olan derslerde istenen çalışmaları başarılı olarak tamamlamış olmak gereklidir.

  1. Öğrenciler final sınavlarında ilgili dersin o yılki müfredat programından pratik, klinik uygulama ve teorik olarak sorumludur. Bununla birlikte, 5. sınıf öğrencileri, diş hekimliği diploması alabilmek için mesleklerinin özelliği nedeniyle klinik uygulama gördükleri dersin tüm lisans eğitimi süresince verilmiş olan müfredatından pratik, klinik uygulama ve teorik olarak sorumludur.

(6) Staj sonu sınavı; klinik çalışmalarını eksiksiz tamamlayan, ilgili derse devam zorunluluğunu yerine getiren 5. sınıf öğrencilerinin uygulama sonunda girdikleri sınavdır. Bu sınav ile ilgili esaslar anabilim dalları tarafından belirlenir ve klinik uygulama öncesinde ilan edilir. Bu sınav 5. sınıflar için final sınavı hükmündedir.

 (7) Bütünleme sınavı; final sınavı sonucunda başarısız olan öğrencilere sadece başarısız oldukları dersler için verilen final yerine geçen sınav hakkıdır. Final sınavından en az 10 gün sonra ve akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır.

(8) Mazeret sınavı, fakülte yönetim kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir sebeple sınavlara katılmayan öğrenciler için açılan sınavdır. Öğrenciler haklı ve geçerli mazeretleri ve sağlıkları ile ilgili nedenlerle yönetmeliğe uygun olarak aldıkları belgelerini mazeretlerinin bitiminden itibaren en geç üç iş günü içerisinde fakülte dekanlığına vermek zorundadır. Mazeret sınav hakkı, sadece ara sınavlar için verilir. Final, staj sonu ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı açılmaz.

(a) Mazeret sınavının hangi tarihte açılacağı ve bu sınavların programı ilgili dersin anabilim dalınca belirlenir ve fakülte yönetim kuruluna sunularak sınav tarihi kesinleştirilir. Bu sınavlara katılacak öğrenciler giremedikleri ara sınavın müfredat programından sorumludur. Mazeret sınavı için ayrıca mazeret sınavı açılmaz.

(9) Mezuniyet sınavı, ilgili dönem sonu sınavı şartlarını daha önce yerine getirmiş olmak kaydı ile, mezun olmak için bir dersten başarısız olan 5. sınıf öğrencileri için yapılan sınavdır. Mezuniyet sınavında başarılı olmak için 60 (CC) ve üzeri geçer notu almış olmak gerekir. Bu harf notunun belirlenmesinde ara sınav notu dikkate alınmaz.

Sınavların Geçerliliği

MADDE 30 – (1) Öğrenci, sınav programında belirtilen zaman ve yerde sınavlara girmek zorundadır. Aksi halde sınavları geçersiz sayılır. Öğrencinin girmeyi hak etmediği bir sınava girmesi sonucunda aldığı not, ilan edilmiş olsa da iptal edilir ve hakkında disiplin soruşturması açılır.

(2) Hakkında açılan disiplin soruşturması sonucunda sınavlarda kopya çektiği, kopyaya teşebbüs veya yardım ettiği tespit edilenler o dersten başarısız olmuş sayılır. Disiplin işlemleri ayrıca yürütülür.

Sınav Evrakının Saklanması

MADDE 31 –  (1) Her türlü sınav kâğıtları, yetkili kurulların tespit ettiği esaslar ve sürelere uygun olarak saklanır.

Sınav Sonuçlarının İlanı

MADDE 32 – (1) Her sınavın sonuç ve belgeleri, o sınav tarihinden itibaren en geç 10 gün içinde dekanlığa teslim edilir. Sınav sonuçları sorumlu öğretim üyesi ilan ettiği anda kesinleşir.

Sınav Notuna İtiraz

MADDE 33 – (1) Öğrenci, sınav sonuçlarına maddi hata sebebiyle itirazı için, sınav sonuçlarının ilanından itibaren üç iş günü içinde yazılı olarak öğrenci işlerine başvurur. Dersin sorumlu öğretim üyesi başvuruyu değerlendirir. Tespit edilen maddi hata yönetim kurulu tarafından değerlendirilir ve sonuç ilgili birimler tarafından düzenlenir.

Başarı Notu Hesaplaması

MADDE 34 – (1) Dersin öğretim elemanı, dönem başında, dersin içeriğini, başarı notunun hesaplanmasına esas olacak her türlü hususu, ilgili kaynakları ve öğrencilere ders saatleri dışında ayıracağı zamanı kapsayan duyuruyu yapar. Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Başarı notunun hesaplanmasında kullanılacak olan ara sınav ve dönem içi çalışmaların ağırlığı % 40, final/  bütünleme sınavlarının ağırlığı % 60’tır. Bu şekilde hesaplanan puana, ham başarı puanı denir. Ham başarı puanı 60’ın altında olan öğrenci, o dersten başarısız olur. Notlar ve katsayılar aşağıda belirtildiği şekilde değerlendirilir.

(2) Ders başarı notları mutlak değerlendirme sistemine göre hesaplanır. Bu sisteme göre puanlar, notlar, katsayıları ve anlamları aşağıda belirtilmiştir:

 

 

 

          Puanlar        Başarı Notu      Katsayı              Başarı Derecesi

            90  – 100         AA                 4.00                 Başarılı (pekiyi)

            80 – 89            BA                 3.50                 Başarılı (iyi-pekiyi)

            70 – 79            BB                  3.00                 Başarılı (iyi)

            65 – 69            CB                  2.50                 Başarılı (orta-iyi)

            60 – 64            CC                  2.00                 Başarılı (orta)

            50 – 59            DC                 1.50                 Başarısız

40 – 49            DD                 1.00                Başarısız

00 – 39            FF                   0.00               Başarısız

            00-00              DZ (devamsız)0.00               Başarısız

                                 YT (Yeterli)                              Başarılı

                                 YZ (Yetersiz)                            Başarısız

 

 

(3) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB), (CC) notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Öğrenci başarı notu DC, DD ve FF olan derslerden başarısız olup, bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavı ile ortalamaları belirlendiğinde FF alınan dersler başarısız sayılır.  DZ olan dersler eğitimi takip eden ve açıldıkları ilk yarıyılda/ yılda tekrar edilir.

(4) Öğrencinin final sınavından en az 60 (CC) puan alması zorunludur. Bu koşulu sağlayamayan öğrenci bütünleme sınavına girer. Bütünleme sınavından en az geçer not (CC) alamayan öğrenci ham puanına bakılmaksızın dersten başarısız (FF) kabul edilir.

(5) Üniversite dışından nakil yoluyla gelen veya ÖSYM sınavı ve yatay geçiş yolu ile üniversiteye kaydolan öğrencilere önceden almış oldukları ve denkliği bölüm başkanlığının önerisi üzerine fakülte yönetim kurulunca tanınan dersler için o dersten 60 ve üzeri geçer not almak şartıyla o ders için muafiyet verilir. Muaf olunan ders için öğrenci 100 lük not sistemini içeren transkriptini sunmak zorundadır. Not dönüşümü ‘Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin 100lük-4lük Not Dönüşüm Tablosu’na göre dönüştürülerek hesaplaması yapılır ve ortalama hesaplarına dâhil edilir.

(6) Sosyokültürel Etkinlikler Dersi için katılım sağlanan ve onaylanmış etkinlik sayısına göre, etkinlik sayısı 10’dan az olma durumunda Yetersiz (YZ), 10 ve üzeri olması durumunda      Yeterli (YT) olarak değerlendirilir.

(7) İş Sağlığı Güvenliği Dersi değerlendirilmesinde başarı notu olarak, ‘İş Sağlığı Güvenliği Sertifikası’ alan ve/veya İş Sağlığı Güvenliği dersini başarılı ile tamamlayanlar için Yeterli (YT), ‘İş Sağlığı Güvenliği Sertifikası’ olmayan veya dersi başarı ile tamamlayamayanlar için Yetersiz (YZ) kullanılır. 

Not Ortalaması

MADDE 35 – (1) Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl/ yıl sonunda  öğrenci işleri birimi tarafından, yarıyıl/ yıl sonu ağırlıklı genel not ortalamaları (AYNO/ AGNO) hesaplanarak belirlenir.

(2) Bir yarıyıl/ yıla ait ağırlıklı puan, o dersin AKTS değeri ile aldığı not katsayısının çarpımının, o yarıyıl/yıla ait toplam AKTS değerine bölümüyle elde edilir. Elde edilen sonuç, noktadan sonra iki hane olmak üzere gösterilir.

(3) Seçmeli derslerin ve ortak zorunlu derslerin AKTS’leri toplam AKTS’ye katılır, ancak AGNO ve AYNO’ya dahil edilmez.

(4) Gerek yarıyıl/ yıl, gerek ağırlıklı genel not ortalamasının hesaplanmasında, (AA) dan (FF)’ye kadar verilen notlar esas alınır.

ALTINCI BÖLÜM

Akademik Başarının Derecelendirilmesi, Diploma ve Disiplin İşlemleri

Mezuniyet Koşulları

MADDE 36 – (1) Öğrencinin öğrenimini tamamlamış ve mezun durumda kabul edilmesi için aşağıdaki koşulları sağlaması zorunludur.

a) Diş hekimliği eğitim-öğretim programının öngördüğü bütün dersleri, bu yönerge hükümlerine göre başarı ile tamamlamak, devam zorunluluğuna uymak ve varsa diğer mezuniyet koşullarını yerine getirmiş olmak,

b) Beş yıllık diş hekimliği eğitim-öğretim programının öngördüğü 300 AKTS’lik toplam kredi miktarınının, en az 2 AKTS’si seçmeli ders olmak üzere tamamlamak,

c) En az 2.00 (60) genel akademik ortalamayı sağlamak ve üniversite ile ilişiği kesilmemiş olmak,

d) Varsa disiplin soruşturması ve kovuşturması sonuçlandırılmış olmaktır.

Diploma

MADDE 37 – (1) Diploma verilebilmesi için öğrencinin alması gereken dersleri başarı ile tamamlamış ve en az 60 (2.00- CC)  not ortalamasını sağlamış olması ve 300 AKTS kredisini tamamlaması gerekir.

(2) Diş Hekimliği Fakültesi’nde aşağıdaki diplomalar verilir:

a) Ön Lisans Diploması: İlk iki yılını başarı ile tamamlayan diş hekimliği fakültesi öğrencilerine “Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre ön lisans diploması verilir.

b) Diş Hekimliği Diploması (yüksek lisans düzeyinde): Beş yıllık diş hekimliği eğitimi programını başarı ile tamamlayanlara ‘Diş Hekimliği Diploması’ ve ‘Diş Hekimi’ ünvanı verilir.

(3) Diploma düzenleninceye kadar öğrencilere diplomasını alırken iade edilmek üzere geçici mezuniyet belgesi verilir.

(4) Diplomasını kaybedenlere diplomaları yeniden düzenlenerek verilir.  Düzenlenen bu diplomaya kaçıncı defa verildiği ve yitirme nedeni yazılır. Diplomalar senato tarafından belirlenen esaslara göre düzenlenir.

Mezuniyet Başarı Derecesi

MADDE 38 – (1) Diş Hekimliği eğitim-öğretim programının öngördüğü bütün teorik, klinik ve pratik dersleri bu yönerge hükümlerine göre başarı ile tamamlayıp genel ağırlıklı not ortalaması 4.00 üzerinden 3.00 – 3.49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, not ortalaması 3.50 ve üzerinde olanlar yüksek onur öğrencisi olarak adlandırılır. Yüksek onur öğrencisi eğitim-öğretimini on yarıyılda tamamlayan öğrencilerden seçilir.

İzin

MADDE 39 – (1) Öğrencilere, ‘Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haklı ve Geçerli Nedenler Yönergesi’ne göre uygun görülen nedenlerle akademik izin verilebilir. 

Disiplin

MADDE 40 – (1) Öğrencilerin eğitimleri süresince disiplin iş ve işlemlerinde ‘Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ hükümleri uygulanır ve bu yönetmelik hükümlerine göre uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri eğitim-öğretim süresinden sayılır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Öğrenci Genel Görünüşü Ve Giyinişi

MADDE 41 – (1) Öğrencinin genel görünüş ve giyinişi üniversite öğrencisine yakışır bir biçimde ve diş hekimliği fakültesi ile diş hekimliği mesleğinin preklinik ve klinik şartlarına uygun olmalıdır. Preklinik derslerinde beyaz önlük giymek zorunludur. Klinik uygulamalarında ise alt-üst beyaz forma giymek zorunludur. Bu konuda yetkili organlarca verilen kararlara uymayanlar hakkında ‘Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ hükümleri uygulanır.

Tebligat ve Adres Bildirimi

MADDE 42 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin fakülteye kayıt sırasında bildirdiği daimi adrese iadeli taahhütlü olarak yapılır veya fakültede ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Fakülteye kayıt olurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde, bunu dekanlığa dilekçe ile bildirmemiş bulunan veya yanlış ya da eksik adres vermiş olan öğrenciler, kendilerine geçerli tebligat yapılmadığını ileri süremez.

Alet ve Malzemelerin Korunması

MADDE 43 – (1) Öğrenciler, fakülte tarafından kendilerine verilen ve sağlanan her türlü laboratuvar ve diş hekimliği cihazlarının bakım, temizlik ve korunmasından sorumludur. Hatalı kullanımdan doğan hasarlar ve kayıplar tespit edildiği takdirde ilgili öğrenci ya da öğrencilerden tazmin edilir.

Yönergede Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 44 – (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri ve fakülte kurul kararı dikkate alınır.

Yürürlük

MADDE 45 – (1) Bu yönerge 2019-2020 eğitim-öğretim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere onayı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 46 – (1) Bu yönerge hükümlerini Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü yürütür.

Son Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2019, Salı